Η Γνωστική – Συμπεριφορική είναι δομημένη, σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους και το παρόν. Αν τα προβλήματα του ατόμου σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, τότε γίνεται αναφορά για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να αποκτήσει νόημα η προβληματική συμπεριφορά. Έχει βραχεία διάρκεια καθώς επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς.

Η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι σημαντική. Από κοινού θα τεθούν οι επιθυμητοί στόχοι, θα αποφασιστούν οι τεχνικές και θα δομηθεί το  θεραπευτικό σχέδιο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.